SKOP voert projecten uit die het behoud en de toepassing van de kennis over medicinale planten en inheemse geneeswijzen als doel hebben.

Niet alleen de Amazone dreigt te verdwijnen, en daarmee de vele geneeskrachtige planten die daar groeien, maar ook de kennis van het werken met deze planten waarover sjamanen beschikken. Veel stammen staan op het punt om te verdwijnen en bij andere stammen is er binnen de gemeenschap bij jongeren nauwelijks nog interesse om in de leer te gaan bij de sjamanen.
Door middel van voorlichting geven SKOP en haar partnerorganisaties bekendheid aan het belang van het behoud van de kennis over medicinale planten en inheemse geneeswijzen.
Corona pandemie
De pandemie heeft hard toegeslagen in de gemeenschappen in Peru en Colombia waarmee SKOP projecten uitvoert. De pandemie heeft laten zien dat men niet op de steun van de overheid kan rekenen, maar dat men op eigen kracht aan de slag moet om de gemeenschappen te organiseren, voor te lichten en te beschermen. Het belang van lokale organisatie en het toepassen van traditionele geneeswijzen, wordt door de Corona-crisis nogmaals bevestigd.
Inheemse jongeren met oorlogstrauma’s
In 2023 is SKOP gestart met het werven van fondsen voor een project dat hulp biedt aan inheemse jongeren met oorlogstrauma’s in het Amazone gebied van Colombia. Het project wordt uitgevoerd in vijf inheemse gemeenschappen. Deze gemeenschappen leiden al decennia onder het oorlogsgeweld dat veroorzaakt wordt door gewapende groepen: guerrilla, para-militairen, drugsbendes en het Colombiaanse leger. Traditionele genezers uit de gemeenschappen begeleiden de jongeren bij hun traumaverwerking tijdens workshops en ceremonies. Het project zal de jongeren tevens bewust maken van het belang van de traditionele gemeenschap.


Inhoud

–   Projecten 1981 – 2023
–   Recente projecten en nieuwe plannen
–   ANBI informatie
–   Financiële verantwoording  2020, 2021, 2022
–   Contact/donaties

Overzicht van  projecten van SKOP

1981/1983: Kalkuda, Sri Lanka. SKOP organiseerde een duikersteam om boomstammen op te ruimen in een baai van een vissersdorp, die daar beland waren na een orkaan. Daarnaast werd er financiële steun verleend aan het dorp.
1985/1986: Llano Grande, Nicaragua. Financiering en uitvoering van de bouw van een brug.
1986: Masaya, Nicaragua. Financiering en uitvoering van de bouw van een school.
1986: Masaya, Nicaragua. Financiering van een waterzuiveringsinstallatie.
1987/1988: Las Flores, Nicaragua. Financiering en uitvoering van de bouw van een brug.
1988: Rama/Masaya, Nicaragua. Financiering en organisatie van een container met hulpgoederen. Gereedschappen voor coöperaties in Masaya en bouwmaterialen voor Rama, dat was getroffen door een orkaan. Herstelwerkzaamheden aan de brug in Las Flores ivm schade orkaan.
1989: Senegal. Financiële ondersteuning van projecten tegen ontbossing en verwoestijning, o.a. boomkwekerij, herbebossing- en voorlichting campagnes, ontwikkeling van een palmoliepers.
1989: Nicaragua. Opzetten van een communicatienetwerk voor de binnenlanden van Nicaragua met zendapparatuur (niet uitgevoerd).
1992/1993: Copapayo, El Salvador. Financiering en uitvoering van de bouw van een brug.
1993/1994: Agua Caliente, El Salvador. Financiering en organisatie van een dakpannenfabriek.
1995: Suchitoto, El Salvador. Begeleiding herbebossingsproject.
1995: San Salvador, El Salvador. Begeleiding van organisatie die vermiste kinderen opspoort.
1995: San Salvador, El Salvador. Begeleiding van zeefdrukproject.
1995/1996: Suchitoto, El Salvador. Financiering en uitvoering timmerfabriek en timmervakschool.
1996: Bosnië. Advisering bij het opzetten van een gereedschapsbus voor wederopbouwprojecten.
1996/1997: La Esmeralda, Guatemala. Onderzoek naar de mogelijkheid van het duurzaam exploiteren van een stuk tropisch regenwoud. Onderzoek naar de mogelijkheid van het gebruik van zonne-energie.
1997: Chili. Financiering project voor straatkinderen.
1998: Posoltega, Nicaragua. Organisatie van het transport van drie containers met hulpgoederen voor de slachtoffers van de orkaan Mitch.
1999/2000: Masaya, Nicaragua. Financiering en organisatie van het transport van gereedschap en andere hulpgoederen voor 25 organisaties, o.a. een technische school, een gereedschapuitleen, een organisatie van kleine producenten en een organisatie die scholingsprojecten organiseert voor straatkinderen
1999/2000: Medina, Filippijnen. Financiering en organisatie van een container met hulpgoederen. Bouw van een lagere school. Aanschaf ziekenhuisbedden en medisch equipement voor kraamkliniek. Realisatie van een naaiatelier voor kansarme vrouwen. Aanschaf van gereedschap en ossen voor een boeren gemeenschap.
1999/2000: Pskof, Rusland. Goederen voor een basisschool en een school voor gehandicapten.
2001: Masaya, Nicaragua. Financiering en organisatie van het transport van gereedschap en andere hulpgoederen voor verschillende organisaties in Masaya.
2001 tot 2020: Pasto, Colombia: projecten voor het behoud van de kennis over medicinale planten en inheemse geneeswijzen.
2008 tot 2020: Colombia. Projectondersteuning Kogi-stam.
2018 en 2019: Masaya, Nicaragua. Financiering van voedselpakketten en medische goederen voor de slachtoffers van de onderdrukking van de opstand in 2018 in de stad
2019: Tubu-stam in Colombia. Projectondersteuning.
2019: Financiële ondersteuning Amazon Watch. 
Web site
2019/2021: Ashaninka-stam, Peru. Ondersteuning project voor de stimulering van het gebruik van geneeskrachtige planten met toepassing van traditionele kennis, met name ter bestrijding van de Corona-pandemie.
2020: Financiële ondersteuning Amazon Rescue, Avaaz.  Web site              
2020: Colombia, Financiële ondersteuning Native medicinal plant garden and school.
2021: Ecuador. Projectondersteuning Munay Suyu.
2021: Colombia. Financiële ondersteuning campagne ter ondersteuning van protesten tegen regeringsbeleid. Web site
2021 en 2022: Financiële ondersteuning Iceers. Web site
2021 en 2022: Colombia. Project voor het behoud de traditionele, medicinale en botanische kennis en de toepassing daarvan door vrouwen van vijf inheemse gemeenschappen in het Colombiaanse Amazonegebied.
2022: Financiële ondersteuning Amazon Frontline. Web site
2023: Colombia. Project voor hulp aan inheemse jongeren met oorlogstrauma’s in het Amazone gebied.

Recente projecten 

Colombia
SKOP ondersteunt UMIYAC (Unie van inheemse traditionele genezers) bij het uitvoeren van een project voor het behoud van de traditionele, medicinale en botanische kennis en de toepassing daarvan in vijf inheemse gemeenschappen in het Colombiaanse Amazonegebied. Tijdens cursussen delen ‘mujeres sabias’ (vrouwelijke genezers) van de gemeenschappen hun kennis met jonge vrouwen. Web site
Deze film over het project wordt vertoond in de gemeenschappen.

Peru

SKOP werkt samen met CORPIAA (overkoepelende organisatie van inheemse volkeren) aan een project voor de stimulering van het gebruik van geneeskrachtige planten met toepassing van traditionele kennis, met name ter bestrijding van Corona. Het project wordt uitgevoerd in vijf gemeenschappen van de Ashaninka-stam.  Web site

Colombia

SKOP heeft de campagne ondersteund die UMIYAC heeft georganiseerd om de gemeenschappen te ondersteunen tijdens de nationale protest acties in het voorjaar van 2021. Er zijn toen demonstraties en manifestaties gehouden tegen het regeringsbeleid, waarbij de gemeenschappen die verbonden zijn aan UMIYAC massaal hebben deelgenomen. UMIYAC heeft onder anderen voedsel en vervoer georganiseerd.
Web site

Colombia

SKOP heeft in 2019, na 18 jaar, de samenwerking met de Colombiaanse partnerorganisatie beëindigd. Het project Nabi Nunhue functioneert inmiddels onafhankelijk van de financiële en organisatorische ondersteuning van SKOP.

De maloca

cropped-maloca1.jpgSkop organiseerde in 2001 de financiering van de aankoop van land en de bouw van een ‘maloca’. Een maloca is een grote ceremoniële hut die bij veel inheemse stammen een centrale plaats heeft in de gemeenschap. In 2002 werd de maloca in gebruik genomen. Sindsdien vinden er ceremonies plaats die uitgevoerd worden door sjamanen van verschillende inheemse tradities uit Colombia, maar ook uit andere Latijns-Amerikaanse landen en de USA. Ook worden er workshops, voorlichtingsbijeenkomsten, activiteiten voor culturele uitwisseling en activiteiten voor kinderen georganiseerd. Het project heeft verschillende sjamanen en stammen geholpen bij het in stand houden, stimuleren en weer in gebruik nemen van hun traditionele geneeswijzen.

ANBI informatie

Naam van de instelling: Stichting Kleinschalige Ontwikkelingsprojecten (SKOP)
Adres: Pontanusstraat 22, 6524 HG Nijmegen
Tel: 06 15518459
Mail: skop@antenna.nl
RSIN: 803157630
KVK nr. 41056200 Centraal Gelderland

Doelstellingen

SKOP is in 1981 opgericht met als doel het organiseren van kleinschalige projecten in Derde Wereldlanden, waarbij wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking met de gemeenschappen waarvoor de projecten bestemd zijn.
De nadruk van het werk van SKOP ligt op het coördineren van projecten: het leggen en onderhouden van contacten, het opstellen van projectaanvragen in samenwerking met de betrokken doelgroepen, het organiseren van de benodigde deskundigheid, financiële middelen en materialen, het uitvoeren van de projecten en het overdragen van kennis.
Aan de hand van haar projecten organiseert SKOP bewustwordingsactiviteiten in Nederland.

Financiën

Inhoud
– financiële verantwoording, algemeen
Over 2020, 2021 en 2022:
– financiële verantwoording
– balans
– staat van baten en lasten

Financiële verantwoording, algemeen

Naast donaties van fondsen ontvangt SKOP al vele jaren giften van vrienden van de stichting. Dit zijn rond de 1200 personen die geïnteresseerd en/of betrokken zijn bij de projecten

Financiële verantwoording 2020
SKOP heeft de volgende schenkingen gedaan:
Kogi-stam, Colombia                                                               € 400
Tubu-stam, Colombia                                                             € 826
Munay Suyu, Ecuador                                                             € 100
Amazon rescue Avaaz                                                             € 500
Native medicinal plant garden and school, Colombia    € 50  
totaal:                                                                                       € 1.876

Balans 2020
aktiva
liquide middelen                                          38.534
passiva
reservering projecten
stand 1 januari                                              14.301
jaaropbrengst                                                  4.183
stand 31 december                                      18.484
reservering loon
stand 1 januari                                              11.926
jaaropbrengst                                                  8.123
stand 31 december                                      20.049
totaal
stand 1 januari                                              26.227
jaaropbrengst                                                12.307
stand 31 december                                      38.534

Staat van baten en lasten 2020
inkomsten
donaties                                                         43.160
tegemoetkoming Belastingdienst               955
totaal                                                              44.115
uitgaven
schenking aan project                                 1.876
organisatiekosten                                         1.927
bankkosten                                                        339
loonkosten                                                    27.666
totaal                                                              31.808
totaal
inkomsten                                                     44.115
uitgaven                                                         31.808
jaaropbrengst                                               12.307

Financiële verantwoording 2021
SKOP heeft de volgende schenkingen gedaan:
Munay Suyu, Ecuador                                      10.423
Umiyac, Colombia                                            10.080
Umiyac, Colombia, campagne                        1.425
Corpiaa, Peru                                                      5.868
Iceers                                                                          50
Amazon frontline                                                    98
totaal:                                                                 27.944

Balans 2021
aktiva
liquide middelen                                          21.240
passiva
reservering projecten
stand 1 januari                                              18.485
jaaropbrengst                                                 -7.746
stand 31 december                                      10.739
reservering loon
stand 1 januari                                              20.050
jaaropbrengst                                                 -9.548
stand 31 december                                      10.502
totaal
stand 1 januari                                              38.534
jaaropbrengst                                               -17.294
stand 31 december                                       21.241

Staat van baten en lasten 2021
inkomsten
donaties                                                         39.056
tegemoetkoming Belastingdienst               955
totaal                                                              40.011
uitgaven
schenking aan project                               27.944
organisatiekosten                                            972
bankkosten                                                        339
loonkosten                                                    27.989
totaal                                                              57.304
inkomsten                                                       40.01
uitgaven                                                         57.304
jaaropbrengst                                             -17.293

Financiële verantwoording 2022
Per 1 april 2023 is het dienstverband van Jan-Frank Gerards bij SKOP stopgezet.
Jan-Frank gaat op vrijwillige basis verder met z’n werk voor SKOP.
SKOP heeft de volgende schenkingen gedaan:
Umiyac, Colombia                                            4.850
Iceers                                                                         50
Amazon frontline                                                 324
totaal:                                                                   5.224

Balans 2022
aktiva
liquide middelen                                           7.546
passiva
reserveringproject
stand 1 januari                                             10.739
jaaropbrengst                                             -10.508
stand 31 december                                          231
reservering loon
stand 1 januari                                            10.502
jaaropbrengst                                              -3.187
stand 31 december                                      7.315
totaal
stand 1 januari                                          21.240
jaaropbrengst                                           -13.695
stand 31 december                                     7.546


Staat van baten en lasten 2022
inkomsten
donaties                                                       19.720
tegemoetkoming Belastingdienst              918
totaal                                                             20.638
uitgaven
schenking aan projecten                          5.224
organisatiekosten                                            13
administratiekosten                                      215
bankkosten                                                      368
loonkosten                                                  28.512
totaal                                                            34.332
inkomsten                                                   20.638
uitgaven                                                       34.332
jaaropbrengst                                           -13.695

Organisatiestructuur
Projectcoördinator
Jan-Frank Gerards werkt sinds 1984 voor SKOP. Van 1984 tot 1992 als vrijwilliger. Van 1992 tot 2012 in loondienst bij SKOP met een door de Gemeente Nijmegen gesubsidieerde baan. Van 2012 tot april 2023 werd zijn salaris door SKOP gefinancierd. Tegenwoordig werkt hij weer als vrijwilliger.
Taken projectcoördinator
–  De organisatie van projecten en activiteiten in samenwerking met de partnerorganisaties
–  Organisatie van activiteiten in Europa
–   Publiciteit en berichtgeving aan vrienden van het project
–   Beheer website
–   Administratie, stichtingsactiviteiten en fondswerving

Loonadministratie
Administratie- en organisatieadvies bureau Raamwerk verzorgt de loonadministratie.
Web site

Bestuur SKOP
Bestuurdersleden:
Voorzitter: Wil Meertens, datum in functie: 17-05-1999
Penningmeester: Joop Mertens, datum in functie: 01-11-2001
Secretaris: Soto Kounélas, datum in functie: 15-12-2005

Contact/donaties
Stichting Kleinschalige Ontwikkelingsprojecten
Pontanusstraat 22
6524 HG Nijmegen
Telefoon: 06-1551 8459
mail: skop@antenna.nl
Donaties:
Stichting Kleinschalige Ontwikkelingsprojecten, Nijmegen
IBAN: NL50TRIO0379252066
BIC: TRIONL2U